KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZESPOŁU DOWNA


Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt.

 
"Wiosenne czary-mary, dwie skarpetki nie do pary"


 

Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu:
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"
ul. Wolności 1
38-400 Krosno
tel. 604 255 973

2. Cele konkursu:
− promowanie Światowego Dnia Zespołu Downa,
− rozwijanie tolerancji i akceptacji,
− zachęcanie do aktywności plastycznej,
− pobudzanie inwencji i fantazji twórczej,
− prezentacja talentów.

3. Wymagania konkursowe:
− Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4 – 6 lat.
− Praca indywidualna.
− Forma pracy płaska.
− Format A4.
− Każda placówka biorąca udział w konkursie może przesłać 3 prace.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich opiekunów oraz do publikacji w internecie i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.

4. Termin nadsyłania prac do dnia 15 marca 2021 r.
Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (załącznik nr 2).

Prace można wysłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Przedszkola "Planeta21" w Krośnie, ul. Wolności 1.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.03.2021r.
Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej (https://www.facebook.com/Niepubliczne-Przedszkole-Integracyjne-Planeta-21- 1803224973305902) organizatora. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone przez jury, powołane przez organizatora. Dodatkowo przyznamy nagrodę specjalną wyłonioną przez głosowanie na naszym przedszkolnym facebooku (https://www.facebook.com/Niepubliczne-PrzedszkoleIntegracyjne-Planeta-21-1803224973305902).

Głosowanie od 17 do 20 marca 2021 r, do godziny 20.00.
 

Nagrody i podziękowania dla laureatów oraz nauczycieli będzie można odebrać w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Planeta 21” w Krośnie.

Pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania za udział w konkursie drogą mailową.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Planeta 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1, tel. 698 117 785.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
• Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją i rozliczeniem imprezy oraz udziałem w konkursach, zapewnieniem bezpieczeństwa a także promocji szkoły w przestrzeni publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
• Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, oraz podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozliczenia konkursu a w pozostałych przypadkach do wycofania zgody.
• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
• Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o niniejszy regulamin a w pozostałych przypadkach dobrowolne.


Prace należy nadsyłać na adres:
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"
ul. Wolności 1
38-400 Krosno
z dopiskiem "Konkurs plastyczny"

Koordynatorzy konkursu:
Katarzyna Bogacz
Magdalena Szczypińska-Oleksy
Monika Jurczak


Formularz zgłoszeniowy - POBIERZ