Elżbieta Klamut - nauczyciel wspomagający w grupie WiewiórkiAbsolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalnościach: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i edukacja wczesnoszkolna, a także edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. W ramach zajęć praktycznych na studiach odbyła szereg praktyk, m.in. w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i ich w internatach, szkołach podstawowych masowych, z oddziałami integracyjnymi, w szkołach ponadpodstawowych, a także poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Jest osobą komunikatywną i cierpliwą.


Uczestniczka szkoleń i warsztatów:
 
  • "Nowe technologie w pracy nauczyciela",
  • "Mediator w sprawach karnych",
  • "Mediator konfliktów rówieśniczych, szkolnych i oświatowych"
  • udział w VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Komunikacja oraz jej alternatywy w zachowaniach społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu".