Wczesne wspomaganie rozwoju - informacje

 

     Według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, najmłodsi powinni zostać objęci odpowiednią opieką. To gwarancja pobudzenia rozwoju psychoruchowego i społecznego już od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej. 
 

Wczesne wspomaganie rozwoju


Nasz zespół tworzą specjaliści, który posiadają przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

- Pedagog o kwalifikacjach odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dziecka (szczególnie oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog)
- psycholog,
- logopeda
- Inni specjaliści (w zależności od potrzeb dziecka wymagającego wczesnego wspomagania rozwoju)


Zadania zespołu pracującego w przedszkolu w Krośnie:

1. Na podstawie opinii o potrzebie wprowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wprowadzenie kierunków, harmonogramu działań, obejmujące zakres wczesnego wspomagania oraz wsparcia rodziny dziecka
2. W celu zapewnienia stosownej rehabilitacji, terapii i innych form pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w Krośnie, nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej
3. Opracowanie oraz realizowanie z dzieckiem i jego rodziną dostosowanego planu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań specjalistów oraz ocenianiem postępów dziecka
4. Wprowadzanie zmian w programie wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolu w Krośnie, monitorowanie postępów, planowanie dalszych działań na podstawie obserwacji


Nasi specjaliści z przedszkola, którego siedzibą jest Krosno, współpracują z rodziną poprzez:

1. Stałe udzielanie pomocy w zakresie kształtowania zachowań i postaw w kontaktach z dzieckiem; wzmacnianie więzi emocjonalnej na linii rodzic-dziecko, utrwalanie reakcji dziecka na właściwe zachowania
2. Udzielanie porad oraz wskazówek, prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem
3. Pomoc w przystosowaniu warunków domowych do potrzeb najmłodszych oraz w pozyskaniu odpowiednich środków dydaktycznych, niezbędnego sprzętu do pracy z dzieckiem


Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

1. Dzieci przyjmuje się do przedszkola w Krośnie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, który wydaje Zespół Orzekający z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
2. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na placówkę, do której należy dziecko (przedszkole, żłobek) lub ze względu na miejsce zamieszkania (gdy dziecko nie uczęszcza do żadnej z placówek)
3. Dziecko i jego rodzina przyjmowani są pod opiekę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju na podstawie opinii Zespołu Orzekającego
4. Posiadanie przez dziecko uczęszczającego do przedszkola orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.