Wczesne wspomaganie rozwoju - informacje

 


Według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, najmłodsi powinni zostać objęci odpowiednią opieką. To gwarancja pobudzenia rozwoju psychoruchowego i społecznego już od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej. 
 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą zostać objęte dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. 

W ramach WWRD Dyrektor przedszkola przyznaje dziecku 4-8 godzin terapii w miesiącu, dostosowując rodzaj zajęć do indywidualnych potrzeb dziecka. 


Nasz zespół WWRD tworzą specjaliści, który posiadają przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

- pedagog, o kwalifikacjach odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, tyflopedagog),
- psycholog,
- logopeda
- inni specjaliści (w zależności od potrzeb dziecka wymagającego wczesnego wspomagania rozwoju).Zadania zespołu WWRD: 

1. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wprowadza kierunki i harmonogram działań, obejmujący zakres wczesnego wspomagania oraz wsparcie rodziny dziecka.
2. W celu zapewnienia stosownej rehabilitacji, terapii i innych form pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju nawiązuje współpracę z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej.
3. Opracowuje oraz realizuje z dzieckiem i jego rodziną plan wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań specjalistów oraz oceną postępów dziecka.
4. Wprowadza zmiany w programie wczesnego wspomagania rozwoju, monitoruje postępy, planuje dalsze działania na podstawie obserwacji.Nasi specjaliści współpracują z rodziną dziecka poprzez:

1. Stałe udzielanie pomocy w zakresie kształtowania zachowań i postaw w kontaktach z dzieckiem; wzmacnianie więzi emocjonalnej na linii rodzic-dziecko, utrwalanie reakcji dziecka na właściwe zachowania.
2. Udzielanie porad oraz wskazówek, prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
3. Pomoc w przystosowaniu warunków domowych do potrzeb najmłodszych oraz w pozyskaniu odpowiednich środków dydaktycznych, niezbędnego sprzętu do pracy z dzieckiem.Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

1. Dzieci przyjmuje się na zajęcia WWRD na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, który wydaje Zespół Orzekający z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na placówkę, do której należy dziecko (przedszkole, żłobek) lub ze względu na miejsce zamieszkania (gdy dziecko nie uczęszcza do żadnej z placówek).
3. Posiadanie przez dziecko uczęszczającego do przedszkola orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.