Zapisy 

Rekrutacja prowadzona jest w trakcie całego roku szkolnego!

 


Rekrutacja prowadzona jest do: 

  • oddziału zerowego  - dla dzieci sześcioletnich oraz odroczonych - i do grupy pięciolatków- budynek przy ul. Czajkowskiego 51;
  • pozostałych oddziałów - dla dzieci w wieku 2,5 - 4 lat - budynek przy ul. Wolności 1.


 

Drodzy Rodzice!

1. W celu zapisania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Planeta 21", prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie złożenie go w sekretariacie w budynku przy ul. Wolności 1.

2. Złożony formularz jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym/kwalifikacyjnym dziecka.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, Dyrektor przedszkola nawiąże z Państwem bezpośredni kontakt, celem omówienia warunków przyjęcia dziecka.

4. Podczas spotkania rekrutacyjnego, zostanie dokonana wstępna diagnoza dziecka przez pedagoga/psychologa.

 

Obserwacja dziecka ma na celu ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, m.in. ocenie podlega:

- poziom rozwoju emocjonalnego dziecka,
- poziom rozwoju społecznego - sposób funkcjonowania w grupie,
- umiejętność dostosowania się do obowiązujących zasad,
- poziom koncentracji uwagi.


5. Przed spotkaniem z pedagogiem/psychologiem należy dostarczyć do sekretariatu opinię z przedszkola, do którego dziecko aktualnie uczęszcza (o ile uczęszcza), oraz dokumenty dziecka wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko posiada opinię lub orzeczenie).

6. Przedszkole zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dziecka, jeśli Dyrekcja uzna, że przedszkole nie jest w stanie zapewnić dziecku optymalnej opieki lub terapii.

7. Przyjęcie dziecka następuje pod warunkiem dostarczenia podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, zakwalifikowania dziecka do przedszkola i zawarcia przez Rodzica umowy z przedszkolem.

8. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani podpisać Umowę o kształcenie dziecka oraz wpłacić opłatę wpisową w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przyjęciu dziecka.

 


Elektroniczny formularz zgłoszeniowy
 


Do pobrania: 


formularz dla grupy 5-6 latków;

- formularz dla grupy 3-4 latków;