Ewa Wyszatycka - neurologopeda


Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydziału pedagogiczno-artystycznego, pedagog resocjalizacyjny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz neurologopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wychowawca dzieci i młodzieży, przejawiającej różnorakie dysfunkcje rozwojowe oraz zaburzenia zachowania.
Na co dzień pracuje  z dziećmi z zaburzeniami mowy o  różnorakim podłożu (zespoły genetyczne, autyzm, afazja, opóźniony rozwój psychoruchowy, niedosłuch). Prowadzi terapię metodą elektrostymulacji w logopedii prądami EMS i TENS. Podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "60 lat logopedii w Polsce. Historia-Teraźniejszość-Perspektywy rozwoju" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne oraz Katedrę Logopedii i Językoznastwa Stosowanego UMCS w Lublinie wygłosiła referat pt. "Elektrostymulacja jako metoda wspomagająca terapię logopedyczną. Studium przypadku".
Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie na  dysfunkcjach komunikacyjnych wynikających z uszkodzenia centralnego układu nerwowego u dzieci i dorosłych.
Jej zawodowe motto to słowa Janusza Korczaka, niedoścignionego wzoru wychowawców i pedagogów: "Nie ma dziecka, jest człowiek".Uczestniczka szkoleń:
 

 • GORA - Gesty Obrazujace Ruchy artykulatorów,
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia - podejście autorskie,
 • Metodę Tomatisa- praktyk poziom I,
 • Funkcjonowanie dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego - możliwości diagnostyczne i terapeutyczne,
 • Nerwy czaszkowe, jak badać i prowadzić terapię,
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia,
 • Afazja motoryczna u dzieci – diagnoza i postępowanie terapeutyczne.
 • Elastyczny, terapeutyczny taping w logopedii/neurologopedii zgodnie z podejściem Eshter de RU,
 • Trening karmienia – praktyczne zastosowania w gabinecie,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza, terapia, masaż,
 • Terapia dziecka z implantem ślimakowym,
 • Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia,
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Opóźniony rozwój mowy – istota problemu i strategie terapeutyczne,
 • Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne,
 • Seplenienie (szereg szumiący, ciszący, syczący). ABC początkującego logopedy,
 • Rotacyzm. ABC początkującego logopedy,
 • Autyzm - diagnoza i terapia,
 • Techniki pracy z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej, placówkach opiekuńczo - wychowawczych i innych miejscach opieki nad dziećmi.