Ochrona danych osobowych


Klauzula informacyjna dla kandydatów/wychowanków oraz rodziców/prawnych opiekunów
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Planeta 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1, tel. 698 117 785.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  • w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki oraz wykonania obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem szeroko rozumianego monitoringu, w tym monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania zajęć opiekuńczo -wychowawczych dzieci przedszkolnych a po jej zakończeniu zgodnie w obowiązującymi aktami prawnymi.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 


Klauzula informacyjna dla pracownika/byłego pracownika/zleceniobiorcy
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Planeta 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1, tel. 698 117 785.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki oraz w celu zatrudnienia, organizacji pracy i pomocy socjalnej oraz wykonania obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia tj. stosowaniem szeroko rozumianego monitoringu, w tym monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu odpowiednio przez okres 50  lub/i 10 lat, na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Planeta 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1, tel. 698 117 785.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez: okres rekrutacji*, okres tej i przyszłych rekrutacji*, okres ciągłej rekrutacji*, okres 2 lat wyznaczony przez Administratora*.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna dla kontrahenta
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Planeta 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1, tel. 698 117 785.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • związku z utrzymywaniem dobrych relacji biznesowych z klientami oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem szeroko rozumianego monitoringu, w tym monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty, co do których wyrażono zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy,  a po jej zakończeniu przez okres 6 lat na podstawie w/w przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna dla petenta
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Planeta 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1, tel. 698 117 785.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem sprawy, którą petent zgłasza oraz prowadzeniem rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej czyli wykonywaniem obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • w celu nawiązania kontaktu oraz w związku z utrzymywaniem dobrych relacji z petentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty, co do których wyrażono zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej zakończeniu zgodnie przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka
 
Zgodnie z art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Planeta 21 z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Wolności 1, tel. 698 117 785.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  • w celu zweryfikowanie tożsamości osoby odbierającej dziecko z przedszkola/szkoły/świetlicy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka z przedszkola/szkoły/świetlicy, takie jak: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL.
 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z udzielonego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych w przypadku dodatkowej zgody jest dobrowolne.