Łukasz Zborowski - neurologopeda


Neurologopeda, filolog polski. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie  oraz studiów podyplomowych Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w szkole specjalnej i placówce wsparcia dziennego dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w terapii logopedycznej dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także osób dorosłych z afazją.


Uczestnik szkoleń:
 
 • Elektrostymulacja w logopedii,
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom I,
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC),
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWiK w terapii osób niemówiących,
 • Szkolenie MAKATON (znaki manualne i symbole) – Poziom I,
 • Wspieranie komunikacji dzieci z autyzmem,
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym,
 • Diagnoza różnicowa we wczesnej fazie poudarowej,
 • Usprawnianie kompetencji komunikacyjnej w afazji,
 • Diagnoza i terapia dysfagii,
 • Trudne zachowania u dzieci z autyzmem,
 • Pierwsza pomoc przy pracy z dziećmi autystycznymi.
 
Uczestnik  konferencji, seminariów naukowych:
 • Konferencja Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych (Wieliczka),
 • III międzynarodowa neurobiologiczna konferencia Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej (Kraków),
 • Konferencja Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych w teorii i praktyce (Wieliczka),
 • III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe Kompleksowa diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy (Katowice).